Kuratorns roll i Hälso- & Sjukvård

Kuratorns roll i Hälso & Sjukvård**

Individnivå

 • Utredning och bedömning av patientens psykosociala problematik och behov av behandling/åtgärd.
 • Stödjande samtal och åtgärder, jagstärkande samtal, insiktsorienterad psykoterapi, psykoterapi (olika terapiformer), handledning individuellt. Utifrån kompetens och uppdrag.
 • Rådgivande samtal kring personliga, psykologiska, sociala och juridiska frågor. När var hur går individen tillväga för att bäst få hjälp till ökad psykisk hälsa och ökad autonomi. Hänvisning till rätt instans i samhället och i förekommande fall hjälp att etablera kontakt.
 • Dokumentation och utvärdering av utfört arbete.

Gruppnivå

 • Familjesamtal, familjeterapi, anhörigstöd, nätverksarbete, gruppsamtal, gruppterapi, handledning. Inom egen enhet, andra enheter inom Hälso&Sjukvård, skola, andra vårdgivare och övriga. Utifrån kompetens och uppdrag.​​
 • ​​I teamarbete bidra med den psykosociala kompetensen:​
   • Hur påverkas individen av skeenden i samhället, gruppen och familjen?
   • Sambandet mellan människors psykosociala liv och hälsa.
   • Vad är allmänmänskligt – Inte psykiatriskt?
   • Vad kan Hälso&Sjukvård göra för den som ska hjälpas och vad kan andra delar av samhället, med eller utan konkret samarbete med Hälso&Sjukvård göra just nu och/eller i framtiden.
 • Med sin kompetens och erfarenhet medverka till utveckling av bra verksamhet till bättre verksamhet genom aktivt deltagande i arbetet med utvärdering och kvalitetssäkring.

Samhällsnivå

 • I samarbete med vårdgrannar, FK, AF, primärkommunal socialtjänst, intresseföreningar etc, beroende på huvudman, söka finna bästa möjliga väg att sänka ohälsotalet, såväl för ett samhällsekonomiskt perspektiv som för en optimering av den enskilde individens livskvalitet.
 • Hålla sig ajour med gällande lagstiftning och förordningar samt samhällets resurser inom det psykosociala området alternativt var man kan ta reda på det.

Kompetensutveckling

 • Genom kontinuerlig fortbildning hålla kunskapen aktuell och fördjupa såväl den grundläggande som den specialiserade kompetensen.

Forskning

 • Utifrån uppdrag och intresse delta i aktuellt forskningsarbete.

**Följande sammanställning skrevs 1995-09-29 och var ursprungligen formulerad för endast en specifik del av Hälso&Sjukvårdens verksamhet. 2000-06-09 anpassades texten lätt till allmänt gällande för Hälso&Sjukvård och genomgick litet stilistisk småputsning 2010-03-08, men är i grunden oförändrad. Använd gärna texten, men glöm inte ange källan. Synpunkter på texten är varmt välkomna:  lisa.svahn@svahnkonsult.se